420 m3/h (PM); 68 m3/h(Formaldehyde)

Ưu tiên xem:
-33%

Hotline pc